Úvod > OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
E-mail odeslán
Authorize the processing of personal data

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“)

 

Toto je oznámení o ochraně osobních údajů poskytované společností Chiesi CZ s.r.o., se sídlem v budově DOCK 02, Smrčkova 2485/4, 180 000, Praha, Česká republika (dále jen „společnost Chiesi") podle ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“), jehož prostřednictvím vás chceme informovat, že vaše osobní údaje nebo jiné vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány společností Chiesi jako správcem údajů, a to v plném souladu s platnými právními předpisy.

 

Osobní údaje“ jsou informace jakéhokoli druhu, včetně elektronických informací, které umožňují identifikovat určitou osobu na základě jednotlivé informace nebo v kombinaci s jinými informacemi.

 

Pojmem „zpracování osobních údajů“ se rozumí podle čl. 4 odst. 2 GDPR jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů a použity na osobní údaje, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, extrakce, nahlédnutí, použití a šíření.

 

Uživatelem“ se rozumí společnost, oprávněná osoba nebo jednotlivec využívající služby poskytované prostřednictvím webových stránek www.chiesi.cz (dále jen „webové stránky“).

 

Toto oznámení popisuje následující aspekty:

(1)     JAK SHROMAŽĎUJEME A POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

(2)     JAK SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

(3)     DOBA UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(4)     PRÁVA UŽIVATELŮ

(5)     AKTUALIZACE TOHOTO OZNÁMENÍ

 

(1) JAK SHROMAŽĎUJEME A POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

 

SCÉNÁŘE A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ:

Technické a analytické účely: můžeme zpracovávat technické údaje nebo údaje o používání, které mohou nepřímo odhalit vaši totožnost, abychom zajistili spolehlivou uživatelskou zkušenost na webových stránkách. Tyto údaje jsou automaticky shromažďovány během běžného fungování každých webových stránek a jsou zpracovávány pro technické účely (včetně odstraňování problémů, testování, údržby systému, podpory a podávání zpráv/hlášení), nebo pro statistické a analytické účely s cílem zlepšit uživatelskou zkušenost na webových stránkách.

V posledním zmíněném případě jsou tyto údaje obvykle zpracovávány v agregované a neidentifikovatelné podobě pro statistické účely. Údaje o používání mohou být například použity k měření míry zapojení (engagement rate) nebo času stráveného v určité sekci nebo při využívání určité funkce webových stránek.

Kontakty“: v této sekci najdete naše kontaktní údaje, na jejichž základě můžete zaslat svůj požadavek a kontaktovat nás. Můžete například zaslat obecný dotaz na některý z našich přípravků/produktů nebo kontaktovat naši kancelář. Příslušný tým váš požadavek převezme a zpracuje v souladu se zásadami účelového omezení a minimalizace údajů. Vaše údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k tomu, abychom vám mohli odpovědět.

Vezměte prosím na vědomí, že pod některými kontaktními formuláři lze najít speciální oznámení s konkrétními informacemi o povaze požadavků a souvisejícím zpracováním osobních údajů.

Kariéra v Chiesi“: v této sekci máte možnost zjistit, jaké to je pracovat pro společnost Chiesi, seznámit se s naší firemní kulturou a prohlédnout si nabídku pracovních příležitostí. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud se chcete ucházet o zaměstnání ve společnosti Chiesi nebo se zaregistrovat na našem kariérním portálu. Další informace a speciální oznámení o ochraně osobních údajů pro uchazeče získáte během procesu podávání žádosti o zaměstnání.

Sociální sítě a odkazy třetích stran: naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky, pluginy a aplikace třetích stran. Kliknutí na tyto odkazy nebo povolení těchto připojení může umožnit třetím stranám shromažďovat nebo sdílet údaje o vás. Tyto webové stránky třetích stran nekontrolujeme a neneseme odpovědnost za jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Když opustíte naše webové stránky, doporučujeme vám, abyste si přečetli oznámení o ochraně osobních údajů na každých webových stránkách, které navštívíte.

Farmakovigilance: na našich webových stránkách je sekce věnovaná farmakovigilanci, kde můžete hlásit jakékoli nežádoucí účinky nebo bezpečnostní problémy s našimi přípravky/produkty. Více informací naleznete v příslušné sekci webových stránek.

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Technické údaje: včetně IP adresy, typu a verze prohlížeče, časového pásma a polohy na základě IP adresy, obecných informací o hardwaru a operačním systému zařízení použitého k prohlížení webových stránek. Tyto údaje se používají pouze pro technické a statistické účely, jak je uvedeno výše.

Údaje o používání: včetně informací o tom, jak webové stránky používáte. Například čas strávený v určitých sekcích.

Identifikační údaje: pokud se rozhodnete zaregistrovat na našem kariérním portálu a ucházíte se o zaměstnání ve společnosti Chiesi, podáváte požadavek prostřednictvím sekce „Kontakty“ na webových stránkách nebo nahlašujete bezpečnostní problém týkající se určitého přípravku/produktu společnosti Chiesi kontaktováním služby farmakovigilance. Pro některé kontaktní formuláře může být k dispozici speciální oznámení o ochraně osobních údajů, kde najdete další informace o tom, jak v rámci těchto služeb zpracováváme vaše osobní údaje.

Není-li ve speciálních oznámeních jednotlivých sekcí uvedeno jinak, zpracování tzv. zvláštních kategorií údajů ve smyslu čl. 9 GDPR (například údajů o zdravotním stavu nebo údajů týkajících se nezletilých osob) je výslovně vyloučeno. Tyto kategorie údajů, pokud je uživatel sdílí, budou okamžitě odstraněny. Vaše osobní údaje jsou nezbytné a povinné pro přístup k webovým stránkám. Pokud uvedete neúplné nebo nesprávné údaje, může se stát, že nebudete mít na webové stránky přístup.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ:

Plnění smluvních závazků: ve vztahu k uživateli, který přistupuje na webové stránky a tyto stránky a jejich služby používá.

Souhlas: uživatel jej poskytne na základě zaslání dotazu prostřednictvím některého z našich kontaktních kanálů (viz sekce „Kontakty").

Oprávněný zájem: zajištění bezpečnosti webových stránek a zabránění online podvodům.

Zákonná povinnost: dodržování platných zákonů a předpisů, řešení žádostí úřadů nebo správa hlášení nežádoucích účinků přijatých prostřednictvím kontaktních kanálů farmakovigilance.

Vaše osobní údaje budou zpracovány a uloženy také v případě, že společnost Chiesi bude potřebovat chránit své zájmy a uplatnit svá práva na obhajobu v soudním řízení.

 

(2) JAK SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

 

Společnost Chiesi může sdílet vaše osobní údaje s jinými společnostmi, organizacemi a jednotlivci, pokud nastane některá z následujících okolností:

 

  • Vaše osobní údaje můžeme sdílet se společnostmi, které jsou součástí skupiny Chiesi (včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor - EHP).
  • Sdílení s vaším výslovným souhlasem: po získání vašeho souhlasu můžeme vaše osobní údaje sdílet s určitými třetími stranami nebo kategoriemi třetích stran.
  • Sdílení v souladu se zákony a předpisy: můžeme sdílet informace vyžadované platnými zákony a předpisy za účelem řešení právních sporů nebo žádostí správních či soudních orgánů.
  • Sdílení s poskytovateli služeb: vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit společnostem, které nám nebo naším jménem poskytují služby.

 

V posledním zmíněném případě společnost Chiesi zajistí legitimitu takového sdílení a podepíše se společnostmi, organizacemi a jednotlivci, s nimiž budou vaše osobní údaje sdíleny, smlouvy a/nebo doložky o zpracování osobních údajů, které je zavážou k dodržování zásad tohoto oznámení a přijetí vhodných bezpečnostních opatření.

 

Jak chráníme vaše osobní údaje

 

Společnost Chiesi klade mimořádný důraz na bezpečnost vašich osobních údajů a přijala vhodná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným zpřístupněním, poskytnutím nebo ztrátou.

 

Za tímto účelem společnost Chiesi podniká následující kroky:

  • Přijímáme přiměřená opatření, abychom zajistili co nejmenší rozsah a co největší relevantnost shromažďovaných osobních údajů z hlediska účelů, pro které jsou zpracovávány. Vaše osobní údaje neuchováváme déle, než je nezbytné pro účely uvedené v tomto oznámení, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje prodloužení jejich doby uchovávání.
  • K zajištění důvěrnosti dat během přenosu používáme řadu technologií. K ochraně dat a serverů pro ukládání dat před útoky používáme spolehlivé ochranné mechanismy.
  • Obchodní partnery a poskytovatele služeb vybíráme podle přísných kritérií a vyžadujeme od nich dodržování našich požadavků na ochranu osobních údajů prostřednictvím speciálních ustanovení v obchodních smlouvách s těmito obchodními partnery a poskytovateli služeb. Kromě toho provádíme audity a další hodnotící činnosti, abychom ověřili dodržování těchto požadavků.
  • Realizujeme školení, testování a informační aktivity zaměřené na ochranu osobních údajů a zabezpečení, abychom zvýšili povědomí o ochraně osobních údajů mezi zaměstnanci a smluvními partnery.

 

(3) DOBA UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše osobní údaje uvedené v části (1) tohoto oznámení jsou uloženy na serverech společnosti Chiesi nebo na serverech dodavatelů (konkrétně pověřených rolí zpracovatelů údajů) se sídlem v Evropské unii.

Vaše osobní údaje uchováváme po omezenou dobu v souladu s účely uvedenými v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Technické údaje, údaje o používání a soubory cookie: zpracování údajů je přísně omezeno na relaci prohlížení uživatele na webových stránkách. Konkrétní informace o souborech cookie a obdobných technologiích naleznete také v zásadách používání souborů cookie.

Kariérní portál: viz speciální oznámení o ochraně osobních údajů v sekci „Pracovní příležitosti".

Dotazy zaslané prostřednictvím sekce „Kontakty: doba potřebná ke zpracování vašeho požadavku a poskytnutí zpětné vazby. Další informace naleznete ve speciálním oznámení u každého kontaktního formuláře.

Farmakovigilance: po dobu, kdy je přípravek/produkt registrován k prodeji, a deset let od uplynutí platnosti nebo zrušení registrace v poslední zemi, kde byl přípravek/produkt uveden na trh, s výjimkou případných potřeb obhajoby držitele rozhodnutí o registraci. Další informace naleznete ve zvláštním oznámení, které je k dispozici v příslušné sekci stránek.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu uvedenou výše nebo po dobu kratší, pokud se rozhodnete uplatnit jedno z práv uvedených v části „PRÁVA UŽIVATELŮ" níže.

 

(4) PRÁVA UŽIVATELŮ

 

Přístup k osobním údajům, jejich oprava, výmaz, přenositelnost údajů, omezení zpracování, vznesení námitky proti zpracování a odvolání souhlasu.

Máte právo na přístup ke svým údajům, jejich opravu, vznést námitku proti jejich zpracování nebo požadovat omezení jejich zpracování, jakož i právo požadovat jejich výmaz nebo přenositelnost na jiné strany a odvolat svůj souhlas.

Správcem údajů pro zde uvedené činnosti zpracování je: společnost Chiesi CZ s.r.o., budova DOCK 02, Smrčkova 2485/4, 180 000, Praha, Česká republika. Vyzýváme vás, abyste se na nás obrátili jakoukoli formou, mimo jiné prostřednictvím adresy chiesi-cz@chiesi.com, chcete-li získat další informace a domáhat se svých práv.

Pokud se domníváte, že společnost Chiesi nezpracovává vaše osobní údaje v souladu s tímto oznámením nebo platnými právními předpisy, můžete se domáhat svých práv podáním stížnosti u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

(5) AKTUALIZACE TOHOTO OZNÁMENÍ

 

Toto oznámení může být čas od času aktualizováno. Jakákoli aktualizace tohoto oznámení nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění na webových stránkách.